REFERAT FRÅ ÅRSMØTE 2018 - RHF AVD. SUNNMØRE

MIDDELALDERMUSEET/SUNNMØRE MUSEUM, SØNDAG 25.2.18 KL. 1500

23 FRAMMØTTE, AV DESSE 22 MEDLEMAR

 
1.  Leiar Petter K. Ulvestad ønskte velkomen.
2.  Leiar foreslo Jan Arild Refsnes om møteleiar, Ola Rangsæter som referent, Idunn Myrene og Tor Bakke til å skrive under              
     referatet saman med møteleiaren. Desse vart valt samrøystes.
3.  Innkallinga var sendt ut pr. e-post, med brevpost til dei som ønskjer det, og vart godkjent samrøystes.
4.  Årsmeldinga for 2017 vart gjennomgått med utfyllande innspel. Godkjent samrøystes.
5.  Reknskap for 2017 vart gjennomgått og forklart. Godkjent samrøystes. Kasserar ga også ein oppdatert status på økonomien.
6.  Vedtektsendringar. Her hadde kome eitt innspel som forslag til styret, som omhandla vedtektene.
     Årsmøtet godkjende å handsame dette som ei vedtektsendring, sjøl om det ikkje var sendt ut saman med årsmøteinnkallinga.
     Endringa gjeld at leiar vert vald for 2 år, ikkje 1 år som i dag, samt at verva formann, og nestformann vert endra til leiar og
     nestleiar. §4d i vedtektene til RHF avd. Sunnmøre vert til: 

           «Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer, 1 varamedlem og   2 revisorer.

            Leder, kasserer og 1 styremedlem ene året,

            nestleder, sekretær og 1 styremedlem neste året.

            Varamann og revisorer velges for ett år.

            Styret kan til enhver tid utpeke styremedlemmer til funksjoner som måtte bli aktuelle.

Samrøystes vedteke

Ingen andre forslag.

 

Val – nytt styre for RHF Sunnmøre vart valt slik:

·          Leiar Petter K. Ulvestad                        2 år                   2018-2019

·          Nestleiar Tor Sindre Grønningsæter      ikkje på val

·          Kasserar Jan Arild Refsnes                   2 år                   2018-2019

·          Sekretær Ola A. Rangsæter                  ikkje på val

·          Styremedlem John Andreas Storås       2 år                   2018-2019

·          Styremedlem Hans Olav Drabløs          ikkje på val

·          Varamedlem Mathias Lerstad               1 år

 

·          Revisorar Jan O. Lien og Tor Bakke      1 år

 

·          Museumskomité Kristoffer Emblem og John Andreas Storås 1 år

 

·          Valkomité Per Birger Eliassen, Per Ove Sund, Fridtjof Buset 1 år

 

Stein A. Roald og Tommen Eide fekk stor takk for revisorjobben. Særleg Stein har hatt dette vervet i svært mange år, og gjort ein stødig innsats!

Tor Bakke var ikkje på val som styremedlem i år, men var villeg til å ta verv som revisor, i og med at det i fjor vart valt inn 3 styremedlemar.

 Etter at den formelle delen av møtet var ferdig, vart det servert kaker og kaffe. Tusen takk til dei som hadde bakt – håpar at både desse, og mange fleire, vil vere med og bake kaker på dugnad til treffkaféen vår i Ulsteinvik i pinsehelga. Vi treng kaker både laurdag og søndag!

 

Orientering rundt drifta av Rutebilhistorisk Senter EFB vart i hovedsak gjort under gjennomgang av årsmeldinga for 2017.

 Det vart også gått gjennom status og vidare planar for RHF Veteranbusstreff 2018 i Ulsteinvik i pinsa. Ulike emner vart diskutert, og det vart gjort litt arbeid rundt namn til «bakkemannskap» under treffet. Vi må også sikre oss nok folk til kafédrifta, og til sjåføroppgåver på skyttelbussar og utfluktsbussar. Dette vil bli gjort i neste arbeidsmøte, der vi må sette opp «turnusplanar» for kjøken/kafé og utemannskap, og tidsoppsett for skyttel- og utfluktskøyring.

 

for årsmøtet 2018

 

  

Jan Arild Refsnes, møteleiar             Idunn Myrene                            Tor Bakke