ÅRSMØTE 2015

RHF avd. Sunnmøre innkaller til årsmøte på Rutebilhistorisk Senter EFB, Stokke på Ellingsøya
lørdag 21. februar 2015 kl. 13.00
 
1.    Opning
2.    Val av møteleiar, referent og 2 medlemmer til skrive under årsmøtereferatet
3.    Godkjenning av innkalling
4.    Årsmelding 2014
5.    Årsreknskap 2014
6.    Vedtektsendringar
7.    Innkomne forslag
8.    Val       
 
Forslag til behandling på årsmøtet må vere styret i hende seinast 11,2,15
 
Etter den formelle delen av årsmøtet vil det verte servert følgjande tema:
 
- Aktuelt
Orientering om status og drift av Rutebilhistorisk Senter EFB AS
 
- Historisk
Rutebilhistorisk Senter fra start til dag - i bilder.
 
+ mat og prat
 
Hovedstyret i RHF skal ha møte på RHS denne helg, og dei vil også delta på årsmøtet.
 
 
Vel møtt!