ELLINGSØY FERJE- OG BILLAG AS (EFB)
 

Ellingsøy Ferje- og Billag A/S (EFB) var eit av dei mange små ruteselskapa i Ålesundregionen som gjekk inn i det som vart Ålesund Bilruter, i dag Nettbuss. Både på Ellingsøya og på naboøyane var det ruteselskap som dreiv både ferjerute og bilruter. Mellom Vigra og Valderøya vart det fylling med køyreveg, og der heitte selskapet Rekord og Vigra Rutelag A/S. På Ellingsøya oppretta EFB privat ferjesamband mellom Hoff på Ellingsøya og Flatholmen i Ålesund i 1946. Det vart seinare også ferjeanløp ved Skateflukaia i sentrum. Bilruter kom i gang i 1947 mellom Taftasund/Lorgja og Hoff. Seinere også godsrute mellom Ellingsøy og Ålesund.

 

Det var bygdevegar på Ellingsøya frå kring 1910, og i åra mellom 1977 og 1988 var det stor vegopprusting til moderne standard. Ellingsøya fekk fastlandssamband innover mot Mauren og Stette i Skodje kommune då brua over Taftasundet inst i austre enden av øya vart opna i 1961. Sjøl om ein då hadde fastlandssamband via Dragsundet eller Skodjebruene, var det ferdsla til og frå Ålesund sentrum som var hovedferdsla på Ellingsøya. Her fekk ein ferjeavløysing i 1987, då dei undersjøiske tunnelane vart opna. MRF hadde då drive ferjeruta frå 1976.

Etter at også buss- og godsrutedrifta vart overført frå EFB til Ålesund Bilruter i 1985, gjekk EFB over til å vere eigar av garasjeanlegget på Stokke på Ellingsøya. Dette vart leigt ut til ÅB, seinare Nettbuss. Så kom anbodskonkurransen også til Ålesund-området med verknad frå 1.1.12. Her vart det Fjord1 Buss Møre som fekk tilslaget på anbodet, og Nettbuss si avtale med parkering og stasjonering ved EFB-anlegget gjekk ut. EFB ga no signal om at dei ønskte å selje bygget, sidan ein ikkje hadde fast leigetakar.